موج سبز یا موج شورش؟

ارسال پیامک تبلیغاتییک سیستم تبلیغاتی نوین است که هدف آن استفاده از پیامک که امروزه کاربرد زیادی نزد مردم دارد، جهت ایجاد یک گستره تبلیغاتی میباشد.

 تفاوت عمده inPersia با سیستم ها و شرکت های دیگر نظیر اپراتورهای تلفن همراه این است که ا پس از کسب اجازه از سوی کاربران برای آنها پیامک های تبلیغاتی ارسال میشود، و پیامک های ارسالی مرتبط با علایق، سن، شغل و ... کاربر است. همچنین سهم قابل قبولی از مبالغ دریافتی جهت تبلیغات  به حساب کاربران واریز میشود!